Statut

Cap. I. Denumirea, sediul, durata și caracterul asociației

Art. 1. (1) Denumirea asociației este „Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români filiala Constanța” (A.S.C.O.R.).

(2) Asociația îi are ca ocrotitori spirituali pe Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului și pe Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. La nivel local fiecare filială poate avea și un alt sfânt ocrotitor.

(3) Ziua Națională a A.S.C.O.R. este sărbătorită de Praznicul Sfintei Treimi.

Art. 2. A.S.C.O.R. funcționează în cadrul Bisericii Ortodoxe Române cu binecuvântarea Sfântului Sinod și are ca președinte de onoare, la nivel central, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar la nivel local, pe ierarhul locului, cu a cărui binecuvântare funcționează.

Art. 3. Sediul central al A.S.C.O.R. este în București, Str. Doamnei, nr. 18, sector 3. La nivel local fiecare filială deține un sediu menționat în Regulamentul de Ordine Internă.

Art. 4. (1) A.S.C.O.R. a luat ființă ca persoană juridică la 14 iunie 1990.

(2) A.S.C.O.R. are durată de funcționare nedeterminată, având caracter creștin-ortodox, autonom, apolitic și fără scop lucrativ.

Cap. II. Scopul, valorile și obiectivele A.S.C.O.R.

Art. 5. (1) Scopul asociației este promovarea credinței creștine și a spiritualității ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, cu prioritate în mediul universitar și cel preuniversitar.

(2) A.S.C.O.R. urmărește, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor și conștientizarea îndatoririlor acestora pe care le au fată de Biserică, neam, societate și familie.

Art. 6. Valorile A.S.C.O.R.:

  1. credința în Dumnezeu conform învățăturii Bisericii Ortodoxe;
  2. implicarea activă în societate;
  3. familia naturală;
  4. învățarea și formarea continuă;
  5. angajament, responsabilitate și profesionalism.

Art. 7. Asociația are drept obiective:

  1. promovarea valorilor creștin-ortodoxe în rândul tinerilor, în principal, și al poporului, în general;
  2. încurajarea participării tinerilor, în principal, și a poporului, în general, la viața liturgică a Bisericii;
  3. încurajarea dialogului dintre credință și cultură;
  4. implicarea în activitatea misionar-filantropică a bisericii sau mănăstirii la care slujește părintele îndrumător al asociației, precum și a altor biserici sau mănăstiri;
  5. promovarea valorilor național-istorice în lumina moralei creștin-ortodoxe;
  6. desfășurarea de activități misionare, sociale și filantropice;
  7. inițierea și derularea de proiecte (cu finanțare proprie, externă sau mixtă) pentru toate categoriile de vârstă și grupurile vulnerabile;
  8. organizarea de tabere creștin-ortodoxe;
  9. dezvoltarea de proiecte artistice urbane, organizarea de expoziții;
  10. descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și a obiceiurilor naționale;
  11. promovarea dialogului între valorile culturii europene și autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunități și proiecte de parteneriat cu instituții din Comunitatea europeană, editarea și tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio și TV;
  12. recuperarea memoriei noastre culturale prin seminarii și mese rotunde, conferințe, dezbateri publice;
  13. ajutorarea activității misionare (a preoților din parohiile sufragane eparhiei de care aparține filiala, cu precădere a celor din mediul rural) prin conceperea unor programe care să stimuleze cooperarea tuturor factorilor care își desfășoară activitatea în diferite domenii de interes comunitar pentru sporirea contribuției în viața comunității, a membrilor ei, pentru crearea unui climat de solidaritate umană și îndemn la filantropie;
  14. consultanta și training pentru schimbarea și dezvoltarea culturii organizaționale, dezvoltarea resurselor umane, recrutarea de personal și pregătirea voluntarilor, management de proiect și fundraising;
  15. programe de promovare a turismului ecologic, etnografic, cultural, religios;
  16. realizarea unui turism eficient, sigur și cu impact scăzut asupra mediului prin înființarea de puncte de prim ajutor, înființarea și consolidarea serviciilor de informare turistică și programe de ecologizare;
  17. organizarea de tabere de turism ecologic, rural, sportiv, inter-religios;
  18. protecție, găzduire, îngrijire, consiliere, activități de recuperare și reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice și alte categorii de persoane, în funcție de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obținerea de resurse și servicii, consilierea și sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice și psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, etc.;
  19. activitatea de prevenire și rezolvarea directă a problemelor sociale și promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice și psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (șomaj, sărăcie, mobilitatea geografică și tensiuni în relațiile familiale).

Art. 8. În vederea atingerii scopului și a obiectivelor sale, asociația va desfășura următoarele activități:

  1. va transmite informații cu caracter religios prin editarea de cărți, reviste, pliante, broșuri etc.;
  2. va organiza întâlniri, simpozioane, dezbateri, conferințe, expoziții, vernisaje, lansări de carte, spectacole, ateliere de creație, cursuri, training-uri, evenimente sociale, târguri de carte, activități educative, tabere, excursii, pelerinaje etc.;
  3. va sprijini activitatea din cantine sociale, adăposturi, școli și grădinițe, centre de zi pentru vârstnici, azil de bătrâni și alte stabilimente cu rol de ocrotire a persoanelor aflate în dificultate, persoane din penitenciare etc.;
  4. va desfășura diferite activități de voluntariat în sprijinul unor comunități locale, pe cont propriu și în colaborare cu alte ONG-uri sau cu instituții publice;
  5. va ctitori biserici, va ridica troițe, va construi monumente cultural-religioase și alte clădiri în folosul său sau al altor instituții active în domeniul protecției sociale;
  6. va putea înființa un post de radio, o editură, biblioteci;
  7. va organiza programe și proiecte proprii sau în colaborare cu instituții de educație sau alte ONG-uri în domenii precum religie, asistenta socială, educație, cultură, etc;
  8. va realiza campanii de informare pentru combaterea unor obiceiuri cu consecințe negative în rândul tinerilor (începerea activității sexuale înainte de căsătorie, droguri, alcool, violenta, etc.);
  9. va iniția și desfășura sfințirea căminelor studențești și a școlilor sau a liceelor, după caz;
  10. colaborarea cu instituții mass-media.

Fiecare dintre aceste activități va fi inițiată și finalizată cu binecuvântarea Chiriarhului.

Art. 9. Atât A.S.C.O.R, la nivel central, cât și filialele au patrimoniu propriu; fiecare dintre acestea îl are menționat în inventar, conform legislației în vigoare.

Cap. III. Membrii A.S.C.O.R.

Art. 10. Membru titular al A.S.C.O.R. poate fi orice student sau doctorand creștin-ortodox, de naționalitate sau cetățenie română, care are binecuvântarea preotului său duhovnic.

Art. 11. A.S.C.O.R. poate avea, de asemenea, membri de onoare și membri asociați:

a) membru de onoare poate deveni orice creștin-ortodox, la propunerea Adunării Generale locale;

b) membru asociat poate deveni, la propunerea Consiliului Director local, orice creștin-ortodox, care se interesează de bunul mers al asociației și susține scopul ei.

Art. 12. Pentru implicarea constantă în acțiunile desfășurate de A.S.C.O.R., urmărind scopul și obiectivele asociației, membrii titulari și asociați pot primi titlul de membru activ care le permite astfel să voteze în Adunarea Generală locală. Această titulatură se conferă anual de către Consiliul Director A.S.C.O.R. cu cel puțin 2 săptămâni înainte de întrunirea Adunării Generale locale.

Art. 13. Drepturile și îndatoririle membrilor A.S.C.O.R.

(1) Drepturile membrilor activi sunt:

  1. dreptul de a participa la toate activitățile desfășurate de asociație (dacă nu există un motiv întemeiat hotărât de Consiliul Director pentru a i se îngrădi accesul);
  2. participarea la unele întruniri ale asociației la nivel local sau național;
  3. dreptul de a face parte din organismele de conducere ale asociației;
  4. dreptul de a propune puncte de discuție pentru ordinea de zi a diferitelor întruniri ale asociației;
  5. dreptul de a avea acces la statutul asociației;
  6. dreptul de a alege președintele, vicepreședinții și organismele de conducere;
  7. dreptul de a reprezenta asociația, cu ocazia diverselor evenimente, din însărcinarea organismele de conducere și cu binecuvântarea Părintelui îndrumător.

(2) Îndatoririle membrilor A.S.C.O.R. sunt:

  1. să respecte prevederile prezentului Statut și a celorlalte acte normative emise de A.S.C.O.R.;
  2. să respecte rânduielile bisericești și morala creștină;
  3. să participe la activitățile organizate de asociație;
  4. să-și îndeplinească sarcinile atribuite de conducere.

Art. 14. Consiliul Director local poate aplica unui membru A.S.C.O.R. sancțiuni, care pot merge până la excluderea sa din asociație, pentru:

  • nerespectarea prevederilor prezentului Statut;
  • acordarea unor declarații importante și întreprinderea de acțiuni în numele A.S.C.O.R., fără a avea acordul conducerii;
  • pentru întreprinderea unor acțiuni în detrimentul asociației.

Art. 15. Membrii A.S.C.O.R. nu pot face parte din nici un partid sau mișcare politică. Cei care fac parte dintr-un partid sau mișcare politică pot fi primiți în A.S.C.O.R. doar în calitate de colaboratori; această calitate poate fi retrasă de către Consiliul Director pentru aceleași motive arătate la articolul 14.

Art. 16. (1) Un membru A.S.C.O.R. poate ocupa o funcție în organele de conducere, la nivel local sau național, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • este membru titular;
  • are calitate de „membru activ”;
  • are binecuvântarea scrisă a preotului duhovnic, precum și acordul părintelui îndrumător al respectivei filiale A.S.C.O.R.;
  • are vârsta de cel mult 35 de ani în momentul alegerii.

(2) În cazurile prevăzute de articolele 13 și 14 se va proceda la pierderea funcției de conducere.

Art. 17. A.S.C.O.R. și filialele pot elibera adeverințe și certificate de voluntariat conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. IV. Filialele A.S.C.O.R.

Art. 18. A.S.C.O.R. poate avea filiale în centrele universitare din tara și din străinătate.

Art. 19. (1) Consiliul Director poate înființa diferite Departamente, care vor funcționa pe lângă o facultate, mai multe facultăți sau pe lângă alte instituții universitare, de stat sau particulare.

(2) Departamentele funcționează în baza unui Regulament de Ordine Internă, care are acordul Consiliului Director al filialei.

(3) Consiliul Director al filialei numește și destituie conducerea departamentelor; Departamentele pot fi desființate de către Consiliul Director.

Art. 20. (1) Fiecare filială are ca președinte de onoare pe episcopul locului și ca îndrumător, un singur preot ales de către filială cu acordul Chiriarhului.

(2) Acțiunile importante ale fiecărei filiale trebuie să aibă acordul episcopului locului sau al preotului îndrumător.

Art. 21. Înființarea unei filiale se poate face numai cu acordul episcopului locului și al Consiliului Național al A.S.C.O.R.

Art. 22. Consfătuirea Națională poate să suspende sau să destituie conducerea unei filiale, precum și să ceară dizolvarea și lichidarea acesteia, având acordul episcopului locului, pentru unul din următoarele motive:

  • săvârșirea unor acte grave de indisciplină;
  • abaterea de la învățătura și morala creștin-ortodoxă;
  • nerespectarea Statutului;
  • absența unei filiale de la Consfătuirile Naționale de două ori consecutiv, fără motive întemeiate.

Art. 23. Filialele vor adopta prezentul Statut precum și actele normative (hotărârile Consfătuirilor Naționale și ale Consiliului Național) privind organizarea și funcționarea A.S.C.O.R.

Art. 24. Fiecare filială are personalitate juridică, cu tot ce decurge legal din această calitate (ștampilă, cont și cod fiscal propriu).

Cap. V. Conducerea la nivel local (a filialelor)

Art. 25. Fiecare filială va avea o conducere proprie, alcătuită dintr-o Adunare Generală, un Consiliu Director și un Consiliu de Coordonare, care se vor constitui conform prevederilor prezentului Statut.

A. Adunarea Generală locală

Art. 26. Adunarea Generală locală este alcătuită din toți membrii activi ai filialei A.S.C.O.R.

Art. 27. (1) Adunarea Generală locală este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor activi ai filialei respective.

(2) În cazul în care nu se întrunește numărul se va proceda la o nouă convocare, Adunarea Generală astfel constituită fiind validă.

Art. 28. Adunarea Generală locală își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, anual, și extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Art. 29. (1) Adunarea Generală locală este convocată de președintele filialei, în ședințe ordinare anuale, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) În cazul în care, în decursul unui an, președintele filialei nu procedează la convocarea Adunării Generale, convocarea acesteia va cădea în sarcina oricărui membru al Consiliului Director local.

(3) În cazuri excepționale, hotărârea convocării Adunării Generale revine ierarhului locului.

(4) Se recomandă invitarea unui reprezentant din fiecare filială aflată în mitropolia filialei care organizează alegerile pentru președinte.

Art. 30. Adunarea Generală locală are următoarele atribuții:

  • stabilește liniile directoare de acțiune;
  • alege sau revocă Consiliul Director local;
  • alege membrii de onoare.

B. Consiliul Director local

Art. 31. (1) Fiecare filială A.S.C.O.R. este condusă de Consiliul Director local alcătuit din: un președinte, doi vicepreședinți, unul sau doi consilieri pentru probleme interne și externe, un secretar.

(2) Filialele pot avea, la propunerea Adunării Generale, chiar trei vicepreședinți, dacă se consideră necesar acest lucru.

Art. 32. Membrii Consiliului Director local sunt aleși de către Adunarea Generală locală dintre membrii titulari care au calitatea de membri activi, pentru un mandat de doi ani.

Art. 33. (1) Membrii Consiliului Director local trebuie să aibă binecuvântarea scrisă a duhovnicului, iar președintele și binecuvântarea ierarhului locului.

(2) În cazul în care președintele ales nu primește binecuvântarea ierarhului locului, se va convoca o nouă Adunare Generală pentru alegerea unui nou președinte.

Art. 34. Atribuțiile Președintelui Consiliului Director local:

  • separat sau împreună cu oricare dintre vicepreședinți reprezintă filiala A.S.C.O.R. în fața autorităților bisericești și de stat;
  • prezidează ședințele Adunării Generale;
  • coordonează buna desfășurare a activității întregii filiale;
  • numește și revocă responsabili pe diferite secțiuni de activitate ale filialei.

Art. 35. Atribuțiile Consiliului Director local sunt:

– conduce activitățile filialei A.S.C.O.R., între sesiunile Adunării Generale locale;

– deleagă reprezentanți la Consfătuirea Națională și la alte întruniri.

C. Consiliul de Coordonare local

Art. 36. Consiliul de Coordonare local este format din Consiliul Director local și coordonatorii Departamentelor.

Art. 37. Președintele Consiliului de Coordonare local este și președintele Consiliului Director local.

Art. 38. Consiliul de Coordonare local este legal constituit dacă se întrunesc cel puțin 2/3 din numărul total de membri.

Art. 39. Atribuțiile Consiliului de Coordonare local sunt:

  • stabilește măsuri pentru organizarea Departamentelor și coordonează activitatea acestora;
  • nominalizează viitorii candidați pentru alegerea Consiliului Director local, înainte de Adunarea Generală anuală. Candidații nominalizați trebuie să prezinte până la data alegerilor binecuvântarea scrisă a duhovnicului;
  • pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut, poate suspenda până la viitoarea Adunare Generală locală, pe orice membru al Consiliului Director, cu excepția președintelui filialei, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul total de membri prezenți. Pe funcția rămasă vacantă, Consiliul de Coordonare local poate numi interimar un alt membru titular al A.S.C.O.R. care are calitatea de membru activ.

D. Comisia de cenzori

Art. 40. (1) Controlul financiar al organizației este asigurat de Comisia de cenzori. Activitatea Comisiei de cenzori se desfășoară independent de controlul organelor de conducere sau administrație ale organizației.

(2) Componența Comisiei de cenzori, incluzând cel puțin trei membri, este propusă de Consiliul Director și este votată de Adunarea Generală. Membrii Comisiei de Cenzori au mandat pentru o perioadă de doi ani.

(3) Cel puțin unul dintre membrii Comisiei de Cenzori trebuie să aibă studii economice superioare. Cenzorii nu pot deține nici o altă funcție în organizație, nu pot lua decizii cu caracter executiv și nu pot încheia acte de gestiune.

(4) Comisia de cenzori verifică bilanțul, contul de gestiune și bugetul și le supune aprobării Adunării Generale.

(5) Comisia de cenzori are obligația de a informa în Adunarea Generală Consiliul Director despre aprobările făcute.

Cap. VI. Conducerea la nivel central

A. Consfătuirea Națională

Art. 41. (1) Consfătuirea Națională este formată din reprezentanții A.S.C.O.R., de la nivel central și de la nivelul filialelor.

(2) A.S.C.O.R., la nivel central, și filialele au obligația de a se consulta cu Consiliul Național înainte de a lua o decizie în numele A.S.C.O.R. național.

(3) Președintele Comitetului Conducerii A.S.C.O.R. prezidează Consfătuirile Naționale unde se organizează sau deleagă această atribuție unui alt membru din Consiliul Director, împreună cu membrii conducerii A.S.C.O.R.

Art. 42. (1) Consfătuirea Națională este legal constituită dacă se întrunesc cel puțin 2/3 din reprezentanții la nivel central și ai filialelor A.S.C.O.R.

(2) În cazul în care nu se întrunește numărul, se va proceda la o nouă convocare a Consfătuirii Naționale, care va fi legal constituită, indiferent de numărul filialelor reprezentate.

(3) Filialele sunt reprezentate printr-un număr egal de delegați. Dacă din partea unei filiale nu poate fi întrunit numărul stabilit de participanți, aceasta poate fi reprezentată printr-un număr mai mic de delegați.

Art. 43. Consfătuirea Națională își desfășoară activitatea în sesiuni ordinare, anual, la București și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Art. 44. Consfătuirea Națională se va organiza cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 45. Convocarea sesiunilor aparține Consiliului Național și se transmite către filiale sub orice formă scrisă.

Art. 46. Atribuțiile Consfătuirii Naționale sunt:

  1. modifică Statutul;
  2. hotărăște asupra cooptării, asocierii sau afilierii asociației la alte organizații din tara și din străinătate, precum și asupra ieșirii din astfel de asociații;
  3. elaborează recomandări privitoare la activitatea filialelor;dezbate probleme de interes național, schimb de experiență, organizarea unor activități comune etc.;
  4. suspendă sau destituie conducerea unei filiale sau cere dizolvarea și lichidarea acesteia, conform articolului 22.

Art. 47. Votarea hotărârilor Consfătuirii Naționale se face conform principiului „o filială – un vot”. Toate hotărârile Consfătuirii Naționale se iau cu cel puțin 2/3 din voturile filialelor prezente și a A.S.C.O.R. la nivel central

B. Consiliul Național

Art. 48. Consiliul Național este format din președinții tuturor filialelor A.S.C.O.R.

Art. 49. (1) Consiliul Național are un președinte și doi vicepreședinți.

(2) Președintele Consiliului Național este președintele A.S.C.O.R., iar cei doi vicepreședinți sunt, prin rotație, în ordinea canonică a scaunelor mitropolitane, pentru o perioadă de doi ani, președinții filialelor din centrele mitropolitane.

(3) Dacă se schimbă președintele unei filiale, noul președinte va ocupa, în continuare, aceeași funcție în Consiliul Național.

Art. 50. Consiliul Național va fi convocat de către președinte, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. În cazul în care nu se întrunește de două ori pe an, unul dintre vicepreședinți are dreptul să facă această convocare.

Art. 51. Consiliul Național este legal constituit dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul total de membri. Hotărârile se iau cu acordul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.

Art. 52. Dacă un președinte al unei filiale nu va putea participa la întâlnirile Consiliului Național, Consiliul Director al filialei va desemna un înlocuitor.

Art. 53. Atribuțiile Consiliului Național sunt:

  1. convoacă Consfătuirile Naționale;
  2. reprezintă A.S.C.O.R.-ul la nivel național;
  3. își dă acordul pentru înființarea unei filiale, conform art. 21 și desființarea unei filiale potrivit art. 22;deleagă reprezentanți A.S.C.O.R. la întâlniri naționale și internaționale;elaborează recomandări privitoare la activitatea filialelor;
  4. dezbate probleme de interes național, schimb de experiență, organizarea unor activități comune.

Cap. VII. Relații cu alte organizații

Art. 54. Filialele A.S.C.O.R. pot dezvolta relații cu organizații și fundații din tara. Pentru relațiile cu organizațiile de tineret internaționale și din străinătate este necesară binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane și cea a ierarhului locului.

Art. 55. Cooptarea, asocierea sau afilierea la astfel de organizații se face la nivel național, cu acordul Consfătuirii Naționale și al președintelui de onoare al A.S.C.O.R.

Art. 56. La nivel local, cooptarea, asocierea sau afilierea cu una sau mai multe organizații din țară se face cu acordul Consfătuirii Naționale sau a Consiliului Național și cu acordul ierarhului locului.

Cap. VIII. Fondurile bănești

Art. 57. Fondurile bănești ale A.S.C.O.R. se realizează din următoarele surse:

  • cotizații benevole;
  • accesarea de fonduri locale, județene, naționale și europene pentru realizarea de proiecte conforme cu scopul și obiectivele prezentului statut;
  • donații și subvenții din partea unor persoane fizice sau juridice;
  • difuzarea și editarea de reviste;
  • desfacerea de cărți cu caracter creștin, medii audio și video cu muzică religioasă și conferințe, afișe și lucrări de artă creștină, a altor obiecte bisericești;
  • organizarea de concerte caritabile
  • redirecționarea impozitului pe venit, potrivit reglementărilor legale de 3,5%.

Art. 58. În vederea realizării unor venituri în filialele A.S.C.O.R. se pot presta diferite servicii (cum ar fi înregistrarea de medii audio și video cu caracter creștin sau lipirea de litografii), se pot înființa și deține mici ateliere de producție potrivit legilor în vigoare (cum ar fi un atelier de icoane sau o tipografie), precum și unități de desfacere (de exemplu librării).

Art. 59. Veniturile și bunurile A.S.C.O.R. constituie patrimoniul său colectiv și se utilizează conform hotărârilor luate de către conducerea sa, potrivit scopului propus și prevederilor legale în vigoare.

Cap. IX. Dizolvarea și lichidarea

Art. 60. (1) Dizolvarea și lichidarea asociației se vor putea efectua în toate cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.

(2) În cazul dizolvării și lichidării A.S.C.O.R., întreg patrimoniul asociației trece în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române.

Cap. X. Dispoziții finale

Art. 61. Activitatea în cadrul filialelor A.S.C.O.R. se poate desfășura și cu personal salariat sau cu colaboratori.

Art. 63. Se recomandă ca cel puțin o dată pe an, filialele din centrele mitropolitane să convoace întâlniri consultative cu filialele aflate în mitropolia respectivă.

Art. 64. Se recomandă ca anual, în sâmbăta sau duminica cea mai apropiată de data de 5 octombrie, fiecare filială să organizeze o slujbă de pomenire a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae. Cu această ocazie se poate desfășura și o întâlnire între vechii și noii membri A.S.C.O.R.

Art. 65. Pentru o bună aplicare a prevederilor prezentului Statut, A.S.C.O.R. și filialele vor elabora un Regulament de Ordine Internă.

Art. 66. A.S.C.O.R și filialele acestuia va prezenta Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de două ori pe an (primăvara și toamna), rapoarte privind activitatea desfășurată și, o dată pe an, situația financiară; rapoartele filialelor vor fi înaintate către centrele eparhiale și către  A.S.C.O.R, care le va centraliza și le va înainta către Patriarhia Română.

Art. 67. De la data înregistrării prezentului Statut al A.S.C.O.R. în registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei, celelalte modificări și completări ale Statutului inițial, precum și Statutul inițial, încetează de a-și mai produce efectele. A.S.C.O.R. și filialele acestuia vor funcționa în conformitate cu prezentul Statut.